Đem thân tôi xuống cõi trần,
Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không.
Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.


Khảo dị:
Đem thân tôi xuống cõi trần,
Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không.
Bao nhiêu là một ông chồng?
Đem thân ở dưới cõi trần,
Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không.
Bao nhiêu giá một ông chồng?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001