Đem em anh bỏ dưới gành,
Kéo neo mà chạy sao đành chú lái ơi!
Dao vàng cắt ruột máu rơi,
Ruột em chưa mấy bằng lời em than.


Khảo dị:
Đem em ra bỏ xuống gành,
Kéo neo mà chạy sao đành, anh ơi.
Đem em bỏ dưới gành,
Kéo neo mà chạy sao đành, chú lái ơi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009