04/08/2020 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đem em anh bỏ dưới gành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:15

 

Đem em anh bỏ dưới gành,
Kéo neo mà chạy sao đành chú lái ơi!
Dao vàng cắt ruột máu rơi,
Ruột em chưa mấy bằng lời em than.
Khảo dị:
Đem em ra bỏ xuống gành,
Kéo neo mà chạy sao đành, anh ơi.
Đem em mà bỏ dưới gành,
Kéo neo mà chạy sao đành, chú lái ơi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đem em anh bỏ dưới gành