Đời xưa trả báo còn lâu,
Đời nay trả báo bất câu giờ nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001