Đời người sống mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.


Khảo dị:
Đời người được mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày cả đêm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001