Đồng nào đồng chẳng có chim,
Sao anh vác súng đi tìm non cao?
- Tay anh cầm khẩu súng đạn vàng,
Lăm le muốn bắn phượng hoàng trên cây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001