05/08/2020 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng nào đồng chẳng có chim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:51

 

Đồng nào đồng chẳng có chim,
Sao anh vác súng đi tìm non cao?
- Tay anh cầm khẩu súng đạn vàng,
Lăm le muốn bắn phượng hoàng trên cây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồng nào đồng chẳng có chim