Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
Ông Cống, ông Cử ra lo việc làng
Chợ Nưa là chợ giữa đàng
Quan sang khách trọng cũng thường vãng lai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001