Đồn đây có gái hát tài,
Để tôi đối địch một vài trống canh.
Dẫu thua dẫu được cũng đành,
Bõ công đèn sách học hành bấy lâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001