Đối địch thì dịch lại đây,
Bên thừng bên chão xem dây nào bền.
- Nhất bền là dây bồ nâu,
Chị còn giật đứt nữa đầu chúng em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001