Đến đây đường trẽ san đôi,
Có về đường trẽ với tôi thì về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001