Đắt hàng, gặp ả cùng anh,
Ế hàng gặp những thong manh quáng gà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001