Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen nhị hồ.
Đấy em như tượng mới tô,
Đây anh như người ngọc hoạ đồ trong tranh.


Khảo dị:
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa sói trắng, đây sen Tây Hồ.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen Ngũ Hồ.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006