Đạo làm trai như người ta
Thì đông xung, tây đột chưa đặng làm quan
Huống chi như anh ở nhà dưng dưng vô sự, ai gánh bảng vàng đến cho


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001