Đường quan và rộng và dài,
Mặc lòng ông Ký, ông cai đi về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001