Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc,
Tình đã không thương, tình càng thắc mắc bao nơi.
Sợ một mai lòng dạ đổi dời,
Chàng khoanh tay sợ vợ, thiếp đứng giữa trời kêu ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001