Đông bắc thì dựa vũng Chùa
Nồm nam dựa Chụt, bốn mùa như ao


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001