Đôi ta ở đất làm thừng,
Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.


Khảo dị:
Biết nhau từ thủa buôn thưng,
Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)