Đôi ta ở đất làm thừng,
Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.


Khảo dị:
Biết nhau từ thủa buôn thưng,
Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.
Đất ta đất làm thừng,
Trăm chắp nghìn nối, xin đừng quên nhau.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002