Đó buồn đây nỏ vui chi,
Đó sa nước mắt đây có khi tủi thầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001