Đó đây xa lạ chi nhau,
Một sông cá lội, một bàu chim ăn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004