Đò dọc phải tránh đò ngang,
Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)