Đêm sao sáng lắm sao ơi!
Liệu sao có thức bằng người được không?
Đố sao thức tới rạng đông,
Mà xem ta gác ruộng đồng trời mây.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002