Đêm nằm trăn trở không yên,
Tai nghe con dế reo duyên ngoài thềm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001