Đêm năm canh lòng sầu lai láng,
Ngày sáu khác chưa cạn chén thề.
Rượu quỳnh tương ai khéo phục nên bạn vội say mê,
Quên câu tình chồng nghĩa vợ,
hay ai khéo bỏ bùa mê cho rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001