Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả,
Lấy bút nghiên tạm tả đôi câu.
Gởi sang thăm đó kẻo sầu,
Gối may luôn chẳng đặng chung đầu thì thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001