Đêm khuya trăng lệch trời trong,
Muốn trao duyên với bạn, sợ lòng mẹ cha.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004