Đêm hôm rằm người gọi tôi chi?
Tôi có việc gì, người gọi tôi ra?
Trăng còn giấu Cuội trong nhà,
Trăng là đàn bà, Cuội là đàn ông.
Muốn cho đấy vợ đây chồng,
Người bế con gái, tôi bồng con trai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001