Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió thì chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây?


Khảo dị:
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió thì chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)