Đã giàu thì lại giàu thêm,
Đã khó thì khó cả đêm lẫn ngày.


Khảo dị:
Người giàu thời lại giàu thêm,
Người khó thời khó cả đêm lẫn ngày.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)