Đã chết mà nết không chừa,
Đến mai đi chợ, chộ dừa lại ăn.


Khảo dị:
Đã chết mà nết không chừa,
Đến mai đi chợ, sọ dừa lại ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001