Đã chết mà nết không chừa,
Đến mai đi chợ, chộ dừa lại ăn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001