Đào hoa y cựu tiếu đông phong,
Tướng tài quả nhị thiếp trong ra mời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001