Đào hoa đua nở trong rừng,
Ước gì được kẻ trỏ đường cho hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001