Ăn theo thuở, ở theo thì.


Câu này nói ăn ở phải tuỳ hoàn cảnh mà thực hiện.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897