Ăn tấm trả giặt.


Câu này chỉ làm việc gì mà được hưởng lợi thì nhỏ trong khi mất mát thì nhiều. Tấm là gạo gãy nhỏ, giặt là gạo trộng nguyên hột.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897