Ăn năn đã lỡ
Thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
Nếu anh có đoái chút thân này
Luân trầm đem ra khỏi chỗ, muôn ngày em ghi ân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001