Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
Anh quen em những thuở đi men trên giường


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001