Áo xông hương của chàng vắt mắc,
Đêm em nằm em đắp lấy hơi.
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời,
Gửi đôi chàng mạng cho người đằng xa.
Vì mây cho núi nên xa,
Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975