Áo vắt vai đi đâu hăm hở,
Em đã có chồng rồi mắc cỡ lêu lêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001