Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em em vẫn ở đời
Quên em em mới ra người kiếp xưa
Bóng trăng anh tưởng bóng đèn
Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang