Áo sống gậy trúc nhởn nhơ,
Tràng hạt đeo cổ lồng lờ quàng vai.
Kêu van quá đứa ăn mày,
Tu hành hồ dễ mấy người trực tâm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001