Áo em, áo chiếu mo cau,
Áo phường giặc cướp rặt màu tơ len.
Ai về nhắn chị cùng em,
Có đi giết giặc cho em theo cùng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)