Áo em, áo chiếu mo cau,
Áo phường giặc cướp rặt màu tơ len.
Ai về nhắn chị cùng em,
Có đi giết giặc cho em theo cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]