Áo anh rách lỗ bằng sàng,
Mẹ anh già yếu cậy nàng vá may.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001