Áo đen năm nút con rồng,
Ở xa con phụng lại gần con quy.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001