Ái nhân như kỷ


Câu này ý khuyên yêu người như mình. Có câu rằng: “kỉ sở bất dục vật thi ư nhân”, thì là đức yêu người, dạy phải suy kĩ cập nhân, sự mình không muốn, chớ làm cho người.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897