Xuân nước ông xem hoa xem trúc
Tiếng người hoà tiếng hót bầy chim
Cứ coi sân cảnh, bậc thềm
Cũng hay ông đã đắc niềm tâm không

tửu tận tình do tại