Một bó củi
Một vốc lúa mạch
Một cái nồi
Nước sôi


Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)