Ai ngã
Người ấy được đón đỡ
Bởi cả trái đất này


Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)