Người anh em cát bụi
Còn nhận ra tôi không?


Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)