Anh từng có một cây đèn
Em là ánh sáng
Ai đem bấc bán?