Gồm 38 bài, chưa xuất bản thành sách nhưng đã đăng báo từng bài lẻ trong khoảng thời gian 1940-1942. Lần đầu được in trong Huy Cận toàn tập (tập 1).